Politica de confidentialitate

Protectia datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Acest website este operat de SC NEW AKORD SECURITY SRL (denumită în continuare „New Akord Security” si/sau „Site” si/sau „Noi”), cu sediul în Bucuresti, sector 5, Str. Dr. Nicolae Manolescu nr 10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15139/2012, CUI  31041477. New Akord Security colecteaza și prelucreaza diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al www.defenceshop.ro,  denumită în continuare “pagina de internet” și conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor personale, avem calitatea de operator de date personale.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezinta un punct foarte important pentru noi!

Prin prezenta Notă de Informare descriem modul prin care sunt utilizate de către noi datele dumneavoastră personale. Prin parcurgerea prezentei note, veți afla ce date colectam, cum şi în ce scop, și veți fi informați de ce drepturi beneficiaţi în legătură cu datele cu caracter personal.

Menționăm faptul ca, prevederile instituite prin Regulamentul UE 2016/679, respectiv:

Cum colectăm datele dumneavoastră personale și ce fel de date colectăm

Prin accesarea site-ului New Akord Security, datele cu caracter personal pe care le colectam direct de la dumneavoastră, sunt din urmatoarele surse:

 • datele completate de dumneavoastra prin formularele de contact si de comandă din site;
  • datele pe care ni le furnizati prin e-mailurile pe care ni le trimiteți la adresele noastre din site;
  • datele completate de dumneavoastra pentru efectuarea unei plăților online a produselor comandate;
  • datele completate de dumneavoastra in vederea crearii contului de client;
  • datele dumneavoastra prin abonarea la newsletterul nostru;
  • cookies atunci când folositi site-ul nostru;

 
New Akord Security prelucreaza datele cu caracter personal transmise de dumneavoastra prin modalitatile de mai sus, în scopul:

 • onorarii comenzii dumneavoastră sau
  • pentru a ne îndeplini o obligație legală sau
  • în scopul apărării unui drept legitim în instanță sau
  • Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/ etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu”.

 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Client/beneficiar, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață

Avand in vedere că în mediul online, schimbul de informaţii prin intermediul internetului nu este sigur 100%, prin urmare, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal transmise prin această modalitate, însă, facem doate demersurile si eforturile necesare pentru a proteja informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie și le-am receptionat, prin utilizarea site-ului nostru.

Va infomam că, orice date cu caracter rasial (origine rasiala, confesiuni religioase, orientare sexuala etc) pe care ni le comunicati intentionat sau din greseala, vor fi sterse.

Datele cu caracter personal ale minorilor. Acordul părinților.

Site-ul New Akord Security este destinat persoanelor cu varsta peste 18 ani, însă, pagina noastra de internet poate fi accesata si de minori, dar datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. Prin lipsa acordului parintilor, orice date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat șterse din baza noastră de date. Asadar, rugam parintii sa limiteze in mare masura accesul minorilor la spatiul online.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

Daca nu ne comunicati datele cu caracter personal solicitate, sau doar ni le transmiteti partial, ne putem afla in situatia in care sa nu putem crea si onora comanda dumneavoastra.

Formularele noastre de contact si de creare cont, sunt create de asa manieră incat sa contina minimul de date cu caracter personal pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră și a vă îndeplini solicitările.

Daca exista posibilitatea, va vom informa cu privire la lipsa datelor minime pentru crearea si onorarea comenzilor dumneavoastra.


Accesul la datele cu caracter personal și măsurile de protecție

Prelucram datele cu caracter personal din baza noastră de date cu personal propriu, instruit periodic să respecte cerințelor Regulamentului UE 2016/679.

Exista posibilitatea să dezvăluim unele date cu caracter personal unor terțe părți, in scopul ducerii la bun sfarsit a solicitarii (comanda/ cerinta/ cont) dumneavoastra.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților comerciale din cadrul aceluiași grup de societăți ca New Akord Security;
  • partenerilor/furnizorilor produselor si serviciilor puse de New Akord Security la dispozitia dumneavoastra si conform solicitarii dumneavoastra;
  • furnizorilor de servicii de curierat;
  • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
  • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
  • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
  • societăților de asigurare;
  • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor si serviciilor noastre.

Putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

Cu excepția cazurilor specificate mai sus, New Akord Security nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţe persoane, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.

Totodata, ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal împotriva oricărei dezvăluiri, modificări, pierderi, utilizări abuzive, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere și luăm toate măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea acestora.


Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în site-ul New Akord Security. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.


Drepturile dumneavoastră

 1. Drepturi de rectificare și ștergere:
  Dacă este cazul, ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) sau dați curs unui drept legal de a vă opune sau acestea au fost prelucrate ilegal sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

 1. Drepturi de opoziție:
  In calitate de client, aveti dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. În acest caz vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare la care vă opuneți.
  Vă puteți opune întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, indiferent de motiv.
 2. Drepturile de informare și acces:
  In calitate de client, aveti dreptul de a obține confirmarea dacă datele personale care vă privesc sunt prelucrate. La cererea dumneavoastră, vă vom oferi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastră personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.
  Operatorii asociați furnizează acestora informațiile pe care le gestionează cu privire la persoanele vizate fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererilor. Această perioadă poate fi prelungită cu alte două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și de numărul cererilor.


Modalități de comunicare

New Akord Security va comunica fiecarei persoane căreia i-au fost divulgate datele cu caracter personal, rectificate sau șterse datele cu caracter personal sau restricționată prelucrarea, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. New Akord Security va răspunde cererilor dumneavoastră în termenul legal de 30 de zile.

Pentru depunerea cererilor dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către SC New Akord Security SRL, Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Nicolae Manolescu nr. 10, etaj 1.
Solicitarea o puteți depune și personal, sau ne puteți contacta prin e-mail la comercial@newakordsecurity.ro.

În cazul în care formulați cereri nefondate, excesive sau repetitive, avem opțiunea legală de a refuza să dăm curs cererii sau de a percepe o taxă în conformitate cu costurile administrative necesare pentru a vă îndeplini cererea.

În cazul în care nu sunteti de acord cu răspunsul nostru, aveți opțiunea de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta notă de informare se poate modifica de catre noi în orice moment, fără informare prealabilă, atunci când legislația sau practica în domeniul protecției datelor cu caracter personal se actualizează.